Wedstrijdreglement

Artikel 1: Wedstrijddoel

GM Recycling – Krommeveldstraat 1 –  B-9971 Lembeke, organiseert een wedstrijd ‘Doe mee & win een reis t.w.v. €500,-‘  die loopt van 06/09/2023 tot 10/09/2023.

Artikel 2: Deelname

Deze wedstrijd is beperkt tot één deelname per persoon. Deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedereen ouder dan achttien jaar die een openbaar social media account heeft. Deelname aan deze wedstrijd vereist voorafgaande kennisneming en aanvaarding van dit reglement.

Artikel 3: Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemer moet op de MATEXPO beurs een selfie nemen op de stand van GM Recycling. Deze foto dient gedeeld te worden op 1 of meerdere sociale media kanalen. De deelnemer dient GM recycling te taggen. Het is belangrijk dat het profiel van de deelnemer openbaar staat zodat we de post kunnen zien. De deelnemer maakt geen extra kans om te winnen door één of meerdere foto’s meerdere keren te delen.

Artikel 4: Prijzen

Door mee te doen aan de wedstrijd, maak je kans op het winnen van een reischeque ter waarde van €500,- te besteden bij Ross Travel. Er zullen drie winnaars gekozen worden.

 

De gewonnen prijs kan niet worden geruild of overgedragen aan een derde en er kan geen geldelijke vergoeding worden toegekend. De prijs dient persoonlijk afgehaald te worden door de winnaars bij Ross Travel, Dreef 2, 9930 Lievegem.

Artikel 5: Bepaling van de winnaars

GM Recycling zal uit alle openbaar gedeelde foto’s drie winnaars selecteren. De selectie van de winnaars zal doorgaan op 13/09/2023 om 12u30 d.m.v. loting via de sociale media kanalen van GM Recycling

Artikel 6: Publicatie van de resultaten

De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht per bericht op hun gebruikte sociale media kanaal. Indien er binnen 48 uur niet wordt gereageerd, zal de prijs worden toegekend aan de vervanger.

 

GM Recycling kan niet aansprakelijk worden gesteld als de doorgegeven contactgegevens niet overeenkomen met die van de winnaar of als deze onjuist zijn. In dit geval is het niet de taak van GM Recycling om extra onderzoek te doen om de niet-beschikbare winnaars te vinden, die daarom hun prijs of enige compensatie of schadevergoeding niet zullen ontvangen. GM Recycling kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor problemen bij de bezorging van de gewonnen prijzen of voor het zoekraken van de post of elektronische post ter bevestiging van de gewonnen prijs.

Artikel 7: Verantwoordelijkheid, aanvaarding en wijziging van de regels

Deelname aan deze wedstrijd impliceert volledige aanvaarding van deze regels. Door deel te nemen aan deze winactie accepteert de deelnemer automatisch alle voorwaarden zoals in het wedstrijdreglement beschreven.

 

GM Recycling behoudt zich het recht voor om deze wedstrijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, uit te breiden of te annuleren, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, wordt beslist door GM Recycling, wier beslissingen definitief zijn.

 

GM Recycling behoudt zich het recht voor om een deelname te annuleren in geval van vermoedelijke fraude. In dat geval hoeft GM Recycling geen bewijs te leveren en zijn wij niet aansprakelijk voor enige schadevergoeding. Onvolledige of vervalste inzendingen of inzendingen die in strijd zijn met deze regels zullen leiden tot diskwalificatie van de speler, annulering van zijn/haar deelname(s) en zijn/haar winst.

 

GM Recyling is niet verantwoordelijk in geval van :

– kwaadaardige interventie,

– problemen met de telefoonverbinding,

– hardware- of softwareproblemen,

– menselijke of elektrische fouten,

– overmacht,

– verstoringen die het goede verloop van het vergelijkend onderzoek zouden kunnen beïnvloeden.

 

In ieder geval behoudt het bedrijf zich het recht voor om de wedstrijd te onderbreken als het administratieve en technische verloop van de wedstrijd wordt verstoord door een virus, een computerbug, onbevoegde menselijke tussenkomst of een andere oorzaak waarop GM Recycling geen invloed heeft.

 

Deze winactie is op geen enkele manier verbonden met Facebook of Instagram en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook of Instagram.

Artikel 8: Persoonsgegevens

In het kader van deze wedstrijd verplicht GM Recycling zich om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, en op basis van ons privacybeleid.

 

Je hebt het recht op toegang tot, wijziging van, verzet tegen, verwijdering van, beperking van en overdracht van uw persoonsgegevens. Je kunt ook een klacht indienen over de manier waarop GM Recycling uw persoonsgegevens beheert en verwerkt bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Artikel 9: Geschillen

Dit reglement en de wedstrijd zijn onderworpen aan het Belgische recht. De rechtbanken van Gent zijn bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen dienaangaande.

 

De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.