Algemene verkoopsvoorwaarden

Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden al de door ons tot stand gebrachte verkopen afgesloten onder de hiernavolgende voorwaarden. Deze voorwaarden hebben absolute voorrang op de bestel- en/of koopvoorwaarden van de klant, zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.

 1. AANBIEDINGEN

Onze aanbiedingen worden te goeder trouw opgesteld en zijn, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet bindend voor ons en kunnen op elk ogenblik veranderd of ingetrokken worden. Alle aan de klant overhandigde studies, modellen, plannen, foto’s, monsters en dergelijke blijven onze eigendom, mogen niet worden gekopieerd of met derden gedeeld behoudens onze voorafgaandelijke schriftelijke toelating, en worden na gebruik of op eerste verzoek onmiddellijk aan ons terugbezorgd.

2. PRIJZEN

Alle door ons aangegeven prijzen zijn onderhevig aan veranderingen van fabrieksprijzen, wisselkoersen, invoerrechten of dergelijke transport-, vracht- en verzekeringskosten, taksen, enz. waarvoor wij in geen geval aansprakelijk kunnen worden gehouden. De prijzen van het materieel in voorraad in België kunnen ook na de afsluiting van de overeenkomst worden gewijzigd in functie van veranderingen van loonkosten, sociale lasten, enz. Werd de offerte opgemaakt in een vreemde munt, dan gebeurt de omwisseling naar onze keuze: op de dag waarop wij de betaling naar het buitenland doen dan wel op de dag waarop de factuur aan de klant wordt opgemaakt.

3. TERMIJNEN

Onze leverings- of afwerkingstermijnen zijn steeds louter informatief of indicatief en vormen op zich nooit grond tot verbreking, schadevergoeding noch het recht om zich op onze kosten bij een derde te bevoorraden. Gevallen van overmacht gelden alleen in ons voordeel, ontlasten ons van alle aansprakelijkheid en doen bij de klant geen nieuwe rechten ontstaan. Als gevallen van overmacht worden onder meer beschouwd alle oorzaken die onze normale fabricatie en aflevering kunnen schorsen of belemmeren waaronder stakingen, machinebreuk, lock-out, gebrek aan arbeidskrachten en aan transportmateriaal; uitzonderlijke temperaturen.

4. ANNULATIE BESTELLING EN OPZEGGING

Alle geplaatste bestellingen worden als bindend beschouwd voor de klant. Ingeval de klant onze verkoopsvoorwaarden, om welke reden ook, niet respecteert, zijn wij gerechtigd de overeenkomst als van rechtswege ontbonden te aanzien ten zijner nadele. In dat geval is de klant ons minstens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 15% van de in de overeenkomst bedongen totaalprijs. Ingeval de klant de overeenkomst, om welke reden ook, eenzijdig opzegt, is hij ons minstens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de in de overeenkomst bedongen totaalprijs, onverminderd ons recht om vergoeding te vragen van de grotere, werkelijk geleden schade. Indien de klant weigert de bestelde goederen in ontvangst te nemen, wordt dit gelijkgesteld met een eenzijdige opzegging van de overeenkomst.

5. TRANSPORT

Behoudens andere en schriftelijk overeengekomen gebeurt de levering van de goederen af fabriek en draagt de klant de kosten en verantwoordelijkheid voor het transport. Worden de goederen bij uitzondering toch in het buitenland geleverd dan vallen de douane- en invoerrechten en alle daarmee (on)rechtstreeks verband houdende kosten ten laste van de klant. De inlichtingen die wij in dit verband verschaffen zijn louter indicatief.

6. BETALING

Al onze facturen zijn steeds contant betaalbaar, in euro, op onze vennootschapszetel. De facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij gemotiveerd aangetekend schrijven worden geprotesteerd. Op elke achterstallige betaling is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele intrest verschuldigd van 10% op jaarbasis. Bij achterstallige betaling is eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 125,00 euro en worden alle andere al dan niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Iedere achterstallige betaling geeft ons het recht om, zonder ingebrekestelling noch dagvaarding, onze prestaties op te schorten ongeacht of deze voortvloeien uit voorgaande of latere contracten. Iedere achterstallige betaling geeft ons eveneens het recht om de overeenkomst van rechtswege ontbonden te achten in het nadeel van de klant.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek gaat de eigendom van de koopwaar pas over op de klant bij integrale regeling van de volledig koopprijs daarin begrepen alle interesten of bijhorende kosten. Zolang de koopprijs niet is geregeld mag de klant de koopwaar niet vervreemden, verhuren, veranderen of vervormen. Alle risico’s met betrekking tot het verkochte goed gaan evenwel over op de klant bij ondertekening van de koopovereenkomst of bestelbon.

8. KLACHTEN

Iedere klacht of opmerking dient op straffe van onontvankelijkheid bij de levering of indien het een onzichtbaar gebrek betreft, bij de ontdekking ervan, onmiddellijk aan ons te worden gemeld en binnen de acht dagen in een omstandig aangetekend schrijven aan ons te worden bevestigd.

9. WAARBORG

Wij zijn tot geen andere of uitgebreidere waarborg gehouden dan deze verleend door de constructeur. Bij een gegronde klacht en mits naleving van de betalingsvoorwaarden, beperkt zich onze waarborgverplichting tot de vervanging of herstelling van de defect bevonden stukken in onze werkplaats, zonder recht op schadevergoeding voor gelijk welk verlies, abnormale slijtage of gevolgschade ook. De waarborg vervalt definitief wanneer de klant het materieel zelf of door derden laat regelen of herstellen, of wanneer hij zijn contractuele verbintenissen niet nakomt. Zichtbare gebreken worden gedekt door de inontvangstname van de goederen indien de klant op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst het gebrek kende of redelijkerwijze diende te kennen. De vrijwaring voor verborgen gebreken loopt slechts tot zes maanden na levering. Deze bepaling geldt niet voor tweedehands materieel dat verkocht wordt zonder enige waarborg en dat aangenomen wordt bij ontvangst.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Iedere klacht of opmerking dient op straffe van onontvankelijkheid bij de levering of indien het een onzichtbaar gebrek betreft, bij de ontdekking ervan, onmiddellijk aan ons te worden gemeld en binnen de acht dagen in een omstandig aangetekend schrijven aan ons te worden bevestigd.